محمد مزرعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد مزرعی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مونتاژکار فن آموز 1387/11 - 1388/6
مسئول دفتر سازمان توسعه برق ایران - نیروگاه سمنان 1388/6 - 1391/2
کارپرداز حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان 1391/2 - 1393/12
مونتاژکار - فروشنده خدمات فنی مهندسی کوثر (رایانه) 1383/3 - 1387/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری
– دیپلم – معدل: 15.20
1381 - 1383
حسابداری صنعتی
– کاردانی – معدل: 0.00
اتاق بازرگانی 1391 - 1393