محمدرضا بدرمحمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا بدرمحمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد سرامیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.08
پژوهشگاه مواد و انرژِ 1389 - 1391