مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بهبودکیفیت بیمارستان لقمان حکیم 1390/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی -
– کارشناسی – معدل: 18.02
علوم پزشکی تهران 1386 - 1389