رضا تیموریان زنجان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا تیموریان زنجان

محل سکونت: زنجان - زنجان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
خدمات دانشگاه 1394/3 -