محمد رضا آب در شکر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رضا آب در شکر

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مربی آموزش و پرورش 1386/3 - 1386/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی عمومی
– کارشناسی – معدل: 14.00
پیام نور فریمان 1383 - 1388