محمدرضا بازخانه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا بازخانه

محل سکونت: خراسان شمالی - بجنوردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی -- کمک بازرس جوش شرکت مقاوم جوش 1392/3 - 1392/6
منشی شرکت گردشگری 1392/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بازرسی جوش
– دیپلم – معدل: 14.96
1390 - 1392