محمد ارام دهنه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد ارام دهنه

محل سکونت: گلستان - کلاله

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
واحد hse آرد کلاله(محمدی) و آجر ماشینی ارگ گلستان و کشتارگاه صنعتی طیور پیدایی 1393/1 -
کارآموز کارآموزی در شرکت سیمان پیوند گلستان و لبنیات شمال 1392/7 - 1392/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای
– کارشناسی – معدل: 14.30
علوم پزشکی مازندران 1390 - 1392