مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نگهبان قندق سازان جنوب 1392/1 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر سیستمهای کامپیوتری
– کاردانی – معدل: 0.00
علمی کاربردی 1393 - 1394