مشخصات فردی:


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Access
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Photoshop
کار با اینترنت
نرم افزار InDesign
حسابداری

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دبیر مدارس غیر انتفاعی 1388/12 - 1392/1
استاد دانشگاه موسسه آموزش عالی امام خمینی 1392/6 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان و ادبیات عربی ندارد
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.75
بوعلی سینا همدان 1383 - 1385