امیرحسین تیموری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیرحسین تیموری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اجرایی شهرداری 1390/4 - 1392/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 16.50
قزوین 1390 - 1392