علی شهرکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی شهرکی

محل سکونت: تهران - بهارستان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مونتاژ عصرنوین 1392/2 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکترونیک الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.60
اسلامشهر 1389 - 1393