شهربانو علیزاده مقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهربانو علیزاده مقدم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 17.42
منابع ظبیعی گرگان 1384 - 1388
صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تربیت مدرس 1392 - 1394