منصوره اله جگردی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: منصوره اله جگردی

محل سکونت: خراسان رضوی - نیشابور

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی بالینی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.21
شاهرود 1390 - 1392