زهرا شجاعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا شجاعی

محل سکونت: اصفهان - نجف آباد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی طراحی فرآیها
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.13
دانشگاه تهران 1391 - 1393