ندا نجیب

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی بازرگانی آرشام 1392/2 -
مسئول دفتر شرکت آوانما 1388/1 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مترجمی زبان انگلیسی
– کاردانی – معدل: 15.91
واحد 16 1388 - 1390