مهرداد شجاع

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی آزمایشگاه صبوران پليمر 1392/11 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 15.60
رازی 1385 - 1387