مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران نقشه برداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.50
تهران جنوب 1376 - 1381