مجتبی قربانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی قربانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی خاکشناسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.37
تربیت مدرس 1391 - 1393