عباس سلیمی فرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس سلیمی فرد

محل سکونت: بوشهر - برازجان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سوپروایزر ارشد ایمنی ایمنی فاز 2&3 1389/11 - 1394/3