مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول ایمنی کیسون 1391/7 - 1393/2
مسئول ایمنی بلند پایه 1393/2 - 1393/3
مسئول ایمنی کیسون 1393/3 - 1393/9
مسئول ایمنی کیسون 1393/10 -