منیره اصفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: منیره اصفی

محل سکونت: تهران - گیلاوند