سوده مشیری

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری موسسه حقوقی قانون گستر 1392/7 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع صنایع
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
ایوانکی 1392 - 1394
صنایع حلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 16.78
الزهرا 1386 - 1390