محيا مباركي مقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محيا مباركي مقدم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد استخراج وتولید فلزات
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
صنعتي شريف 1392 - 1394