مسعود ....

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود ....

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
آبدار چی نیک پژوهش آراد 1384/12 - 1389/12