عادل نیسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عادل نیسی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس ناظر برق و ایمنی شرکت های مشاور توزیع برق و برق منطقه ای 1382/6 - 1392/3
مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد سوسنگرد 1386/6 - 1392/3
مدیر دفتر در عراق شرکت مشاور 1393/7 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 11.38
آزاد 1373 - 1381
مهندسی محیط زیست آلودگی هوا
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.25
علوم و تحقیقات 1386 - 1388