علی عسگری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی عسگری

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مدیریت اجرایی صنایع
– کارشناسی – معدل: 16.09
پیام نور مرکز اصفهان 1391 - 1394