مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس و مشاور شهرداری خانه سلامت 1386/3 - 1390/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مشاوره عمومی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.80
علوم تحقیقات 1385 - 1388
کامپیوتر علوم کاربردی
– کاردانی – معدل: 16.60
علوم و فنون 1375 - 1378