علیرضا مومنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا مومنی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرایدار شرکت بازرکانی مهتبار 1393/8 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 14.36
آزاد همدان 1383 - 1385