مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبان و مدیریت سایت شباب 1392/7 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ICT دیتا
– کارشناسی – معدل: 14.00
موسسه عالی بهار 1389 - 1392