سیدرضا افضلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدرضا افضلی

محل سکونت: مازندران - جویبار
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیرت کسب وکار حسابداری
– کاردانی – معدل: 0.00
سازه های سنگین 1393 - 1393