حمیدرضا محمدکریمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا محمدکریمی

محل سکونت: قزوین - محمدیه