مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مربی آموزش آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای 1393/3 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی اگرو اکولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.58
شهید چمران اهواز 1391 - 1393