مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی نفت - معدن
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علوم و تحقیقات 1390 - 1394