دتدت ئخهت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: دتدت ئخهت

محل سکونت: تهران - بهارستان

جنسیت: مرد