محسن مختاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن مختاری

محل سکونت: خراسان رضوی - خلیل آباد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.03
تربت هیدریه 1387 - 1392