مشخصات فردی:


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
مدیریت واجرا

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین برق الکترونیک تا سرپرست نگه داری وتعمیرات برق الکترونیک مهندسی فیروزا سازنده چرثقیل های سقفی دماگ المان 1375/05 - 1381/12
سرپرست نگهداری وتعمیرات هلدینگ داروسازی تهران شیمی 1382/06 - 1384/07
مدیر فنی قطعات لاستیکی تهران تولید تجهیزات لاستیک وپلاستیک خودرو138 1384/08 - 1387/12
مدیر فنی صنایع غذایی پلور مازندران البته ذلیل ترک کار به علت فروش کارخانه یا مشکلات قضایی بوده است138 1388/11 - 1388/08
سرپرست امور اجرایی برق وابزار دقیق شرکت نفت مناطق مرکزی ممعاونت استمرار تولید نفت وگاز شرکت نفت وگاز مناطق مرکزی ایران 1388/08 - 1393/05