جبرئیل حبیبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جبرئیل حبیبی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ارایشگری نداشتم 1382/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
انسانی
– دیپلم – معدل: 16.05
1366 - 1378
انسانی
– دیپلم – معدل: 16.05
1366 - 1378