ناصر پورنداف حقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ناصر پورنداف حقی

محل سکونت: تهران - تهران