فرزاد قلی بیکیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرزاد قلی بیکیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس شرکت ساختمانی آگور 1384/10 -