حامد عظیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد عظیمی

محل سکونت: کرمانشاه - کنگاور

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس برنامه ریزی سایپا پرس 1393/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نکانیک ماشین های کشاورزی کشاورزی
– کارشناسی – معدل: 14.24
رازی 1386 - 1393