رحیم اباذری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رحیم اباذری

محل سکونت: خوزستان - مسجد سلیمان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
واکسیناتور و نماینده نظام دامپزشکی بخش خصوصی دامپزشکی و نماینده نظام دامپزشکی 1387/12 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
میکروبیولوژی میکروبیولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
واحد شهرکرد 1393 - 1395