مهدی عقیقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی عقیقی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی زراعت
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.87
محقق اردبیلی 1388 - 1390