مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: اصفهان - اصفهانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول اموراداری وفروش پرشین 1393/2 - 1393/12