محمدعلی نجفی فرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدعلی نجفی فرد

محل سکونت: خوزستان - دزفولسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی شرکت ترابری 1393/4 -
کارشناس فنی هنرستان هاومدارس 1390/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندس شیمی پتروشیمی
– کارشناسی – معدل: 13.57
آزادددزفول 1387 - 1392