محمدجواد حقیقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدجواد حقیقی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مکانیک صنایع گیتی پسند(کیمیا جاوید سپاهان) 1389/12 -
مکانیک صنایع گیتی پسند(آتی قطعه سپاهان) 1389/12 - 1389/12