علی میرزایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی میرزایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مترجم بازرگانی مریک 1393/5 - 1393/5
مدرس زبان انگلیسی سفیر 1392/6 - 1393/5
مدرس زبان انگلیسی ایران مهر 1390/10 - 1392/6
مترجم مترجم کتبی و شفاهی 1392/3 - 1393/5