بهزاد برخورداری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهزاد برخورداری

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری مطالعات معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.41
هنر اصفهان 1390 - 1392