محمد جواد ادم پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جواد ادم پور

محل سکونت: خوزستان - بندر امام خمینی

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حراست پایانه وخازن 1384/1 -