مهران صدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهران صدری

محل سکونت: اصفهان - شهرضا

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست و متصدی آزمایشگاه شیمی دانشگاه پیام نور کوهپایه 1389/5 - 1391/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 13.63
کوهپایه 1386 - 1391