امیر رجبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر رجبی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر پروژه مشاورین ساحل 1390/12 -
کارشناس فنی مشاورین ساحل 1384/12 - 1389/12
مهندس ناظر شهرداری تهران 1384/12 -
مهندس ناظر شهرداری تهران 1384/12 -